PROGRAM

English version below

III Forum Edukacji Zawodowej Europass i Euroguidance

Wyzwania i perspektywy edukacji cyfrowej wobec wymagań rynku pracy

15-16 czerwca 2023 r.
Warsaw Trade Tower,  piętro 35
ul. Chłodna 51, Warszawa

Dzień I, 15 czerwca 2023

09.30 – 10.00

Rejestracja uczestników

10.00 – 10.15

Otwarcie Forum

Konrad Romaniuk, p.o. Kordynatora, Krajowego Centrum Europass i Euroguidnace oraz Krajowego Zespołu Ekspertów ds. Kształcenia i Szkolenia Zawodowego EVET, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

10.15 – 10.45

Sesja motywacyjna – Dlaczego warto inwestować w rozwój kompetencji cyfrowych?

dr hab. Łukasz Sienkiewicz, Politechnika Gdańska, Ambasador Europass & Euroguidance

10.45 – 11.00

Przerwa kawowa

11.45 – 12.00

Prezentacja programu Ambasadorskiego Europass & Euroguidance

Viktoriia Khyzhniak, Krajowe Centrum Europass i Euroguidance, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

12.00 – 13.00

Lunch

13.00 – 13.45

Sesja warsztatowa 1

Wykorzystanie gier edukacyjnych w rozwoju umiejętności cyfrowych

Joanna Kalejta, Doradca zawodowy, trener, koordynatorka projektów unijnych skierowanych do młodzieży i nauczycieli, Ambasador Europass & Euroguidance

Narzędzia cyfrowe w procesie rekrutacji

Michał Kapczuk, Ekspert w dziedzinie marketingu rekrutacyjnego i budowania marki pracodawcy, Co-Founder i CEO Higher, Ambasador Europass & Euroguidance

13.45 – 14.00

Przerwa kawowa

14.00 – 14.45

Sesja warsztatowa 2

14.45 – 15.00

Przerwa kawowa

15.00 – 15.45

Sesja warsztatowa 3

Diagnoza (nie tylko cyfrowych) kompetencji uczących się dorosłych

prof. UAM dr hab. Małgorzata Rosalska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

15.45 – 15.55

Przerwa kawowa

18.00 – 22.00

Kolacja – networking

Dzień II, 16 czerwca 2023

10.00 – 10.10

Otwarcie drugiego dnia Forum

10.10 – 10.40

Kompetencje cyfrowe: oczekiwania rynku pracy a przygotowanie szkolne – ON-LINE

Csilla Marianna Szabó, Tempus Public Foundation in Hungary

10.40 – 11.10

Wykorzystanie potencjału Europass dla doradców zawodowych

Giorgi Stankovski, Narodowa Agencja Europejskich Programów Edukacyjnych i Mobilności w Macedonii Północnej

11.10 – 11.20

Przerwa kawowa

11.20 – 11.50

Mikropoświadczenia (microcredentials) jako narzędzie uczenia się przez całe życie – ON-LINE

dr Jacek Lewicki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Ekspert EVET

11.50 – 12.20

12.20 – 12.40

Przerwa kawowa

12.40 – 13.20

Debata: Przyszłość kształcenia zawodowych umiejętności cyfrowych – szanse i wyzwania

Moderator:

dr hab. Łukasz Sienkiewicz, Politechnika Gdańska, Ambasador Europass & Euroguidance


 Prelegenci

Katarzyna Olszewska – Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu, Ekspertka EVET

Dorota Wrzesińska –  Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie, Ekspertka EVET

Katarzyna Ćwiąkała – Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni, Ekspertka EVET

13.20 – 13.30

Podsumowanie Forum

13.30 – 14.00

Lunch

 

3rd Vocational Education Forum Europass and Euroguidance

Challenges and perspectives of digital education in the face of labor market requirements

June 15-16, 2023
Warsaw Trade Tower, 35 floor
51 Chłodna St., Warsaw

Day 1, June 15, 2023

09.30 – 10.00

Registration of participants and welcome coffee

10.00 – 10.15

Forum Opening

Konrad Romaniuk,  National Europass & Euroguidance Center, Foundation for the Development of the Education System

10.15 – 10.45

Motivational session – Why is it worth investing in the development of digital competences?

dr hab. Łukasz Sienkiewicz, Gdańsk University of Technology, Europass & Euroguidance Ambassador

10.45 – 11.00

Coffee break

11.45 – 12.00

Presentation of the Europass & Euroguidance Ambassador Program

Viktoriia Khyzhniak, National Europass & Euroguidance Center, Foundation for the Development of the Education System

12.00 – 13.00

Lunch

13.00 – 13.45

Workshop session 1

Educational games using in the development of digital skills

Joanna Kalejta, Career advisor, trainer, coordinator of EU projects aimed at youth and teachers, Europass & Euroguidance Ambassador

Digital tools in the recruitment process

Michał Kapczuk, Expert in the field of recruitment marketing and employer branding, Co-Founder and CEO of Higher, Europass & Euroguidance Ambassador

13.45 – 14.00

Coffee break

14.00 – 14.45

Workshop session 2

14.45 – 15.00

Coffee break

15.00 – 15.45

Workshop session 3

Diagnosis of (not only digital) competences of adult learners

prof. UAM dr hab. Małgorzata Rosalska , University of Adam Mickiewicz in Poznan

E-learning and online training – how to develop your skills in a modern way?

Eng. Karol Flisikowski , Gdańsk University of Technology

15.45 – 15.55

Coffee break

18.00 – 22.00

Gala dinner – networking

Day 2, June 16, 2023

10.00 – 10.10

Day 2 Forum opening

10.10 – 10.40

Digital Competence: Labor Market Expectation vs. School Preparation – ON-LINE

Csilla Marianna Szabo, Tempus Public Foundation in Hungary

10.40 – 11.10

Harnessing the Power of Europass for Career Counselors

Giorgi Stankovski, National Agency for European Educational Programs and Mobility in North Macedonia

11.10 – 11.20

Coffee break

11.20 – 11.50

Micro-credentials as a lifelong learning tool – ON-LINE

dr Jacek Lewicki, Warsaw School of Economics, VET Expert

11.50 – 12.20

Badge+ application a new dimension of digital certification of competences and skills

Michał Nowakowski, Educational Research Institute in Poland

12.20 – 12.40

Coffee break

12.40 – 13.20

Debate: The future of professional digital skills training – opportunities and challenges

Moderator:

dr hab. Łukasz Sienkiewicz, Gdańsk University of Technology, Europass & Euroguidance Ambassador

Speakers:

Katarzyna Olszewska – Academy of Applied Sciences in Elbląg, VET Expert

Dorota Wrzesinska – Mining and Energy School Complex of Stanisław Staszic in Konin, VET Expert

Katarzyna Ćwiąkała – School Complex No. 2 of Stanisław Konarski in Bochnia, VET Expert

13.20 – 13.30

Podsumowanie Forum

13.30 – 14.00

Lunch