Forum Edukacji Zawodowej Europass i Euroguidance to coroczna konferencja, której przedmiotem jest dyskusja na tematy ważne dla rozwoju edukacji branżowej i zawodowej w Polsce. Wydarzenie organizuje Krajowe Centrum Europass i Euroguidance oraz Krajowy Zespół Ekspertów ds. Kształcenia i Szkolenia Zawodowego EVET działające w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Celem wydarzenia jest wspieranie i promowanie edukacji branżowej Polsce, a także europejskiego obszaru mobilności edukacyjno-zawodowej wśród polskiej społeczności doradców zawodowych.

Zapraszamy wszystkich praktyków poradnictwa i edukacji zawodowej — doradców, nauczycieli i kadrę szkół zawodowych, techników, wyższych szkół zawodowych, izb rzemiosła, przedstawicieli Ochotniczych Hufców Pracy oraz osoby bezpośrednio zainteresowane rozwojem zawodowym.

Tematem przewodnim III Forum Edukacji Zawodowej są „Wyzwania i perspektywy edukacji cyfrowej wobec wymagań rynku pracy”. Program dotyka kluczowych zagadnień, jakie wiążą się ze skutecznym planowaniem kariery w dobie edukacji cyfrowej. Przyjrzymy się narzędziom cyfrowym pomocnym podczas rekrutacji, budowie swojego wizerunku w internecie w kontekście poszukiwania pracy, oraz postaramy się przedstawić wyzwania stojące w obszarze zawodowych umiejętności cyfrowych. Dodatkowo zgłębimy temat najważniejszych umiejętności cyfrowych jakie powinien obecnie posiadać młody pracownik na rynku pracy. Forum Edukacji Zawodowej Europass i Euroguidance wspiera, inspiruje ideami i rozwija nowe pokolenie Zawodowców i obywateli Europy.


The Vocational Education Forum Europass and Euroguidance is an annual conference, the subject of which is a discussion on topics important for the development of sectoral and vocational education in Poland. The aim of the event is to support and promote vocational education in Poland, as well as the European area of ​​education and professional mobility among the Polish and the European community of career counselors.

The topic of the 3rd Vocational Education Forum Europass and Euroguidance is „Challenges and perspectives of digital education in the face of labor market requirements”. The program touches on key issues related to effective career planning in the era of digital education. We will look at digital tools helpful in recruitment, building an image on the Internet in the context of job search, and we will try to present the challenges in the area of professional digital skills. In addition, there will be explored the topic of the most important digital skills that a young employee on the labor market should currently have. The Vocational Education Forum Europass and Euroguidance supports, inspires with ideas and develops a new generation of Professionals and European citizens.

Zapraszamy do rejestracji!

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

ORGANIZATOR

KONTAKT

Piotr Głusiec

piotr.glusiec@frse.org.pl

kom. 797 011 633

Wiktoria Chyżniak

viktoriia.khyzhniak@frse.org.pl

kom. 572 675 974

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji