POLITYKA PRYWATNOŚCI

W związku ze zgłoszeniem Pani/Pana do udziału wForum Edukacji Zawodowej, infomujemy iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji („Administrator”). Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia Pani / Pana uczestnictwa w przedsięwzięciu opisanym we wstępie niniejszej informacji. W celu wskazanym powyżej przetwarzane są następujące dane osobowe: imię, nazwisko, e-mail, telefon, instytucja. Dane będą przechowywane przez Administratora do czasu zakończenia rozliczenia realizacji usługi oraz przez czas wymagany przez prawo w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacja dyspozycji zawartych w tych przepisach lub do czasu złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania Danych. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator nie pozyskuje Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Panią/Pana (zgodnie z art. 13 RODO). Dane mogą być udostępniane: a) podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi informatyczne lub podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe lub podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi administracyjne i inne związane z realizacją usługi, b) trenerom z zakresie niezbędnym do realizacji usługi szkoleniowej; c) instytucjom zarządzającym programami realizowanymi przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji tych programów; d) pracodawcy (o ile została Pani / Pan skierowany do udziału w wydarzeniu określonym w nagłówku jego decyzją). Podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), zaś w zakresie informacji przekazywanych Komisji Europejskiej w ramach programów zarządzanych przez Komisję Europejską i jej agendy – art. 5 lit. c) Rozporządzenia 2018/1725. Przysługuje Pani/Panu prawo do: uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach Danych, żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekomplenych Danych, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych – na zasadach opisanych w RODO, złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania – na zasadach opisanych w RODO, przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu, złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00 – 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem. Ma Pani/Pan prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzanie wszelkich lub niektórych Danych w dowolnym momencie. Sprzeciw nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jego dokonaniem. Sprzeciw można zgłosić poprzez wysłanie oświadczenia na adres Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Al. Jerozolimskie 142a, 02-305 Warszawa lub na adres e-mail iod@frse.org.pl. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres e-mail: iod@frse.org.pl